Regulamin

I. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowymwww.restaurantmanager.biz (zwanym dalej „Sklepem”), należącym do Moja Consulting Jan Mołoniewicz, z siedzibą: ul. Dembego 6/7, 02-796 Warszawa, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej miasta Warszawy pod nr 427688, posiadającą numer NIP: 526-174-30-33, REGON: 140542729 (zwaną dalej „Sprzedawcą”).
 2. Sklep dokonuje sprzedaży osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym (zwanym dalej „Klientami”).
 3. Złożenie zamówienia możliwe jest po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż książek (zwanych dalej „Produktami”) znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

II. Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego w witrynie Sklepu (podanie adresu na który ma być wysłana przesyłka oraz telefonu kontaktowego, adresu mailowego, opcjonalnie – danych do faktury).
 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.restaurantmanager.biz lub poprzez zgłoszenie wysłane na adres mailowy: doradztwo@moja-gastronomia.com
 3. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 4. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku wedługceny, która obowiązywała w chwili złożenia zamówienia. Cena Produktu zawiera wszystkie podatki, jest wyrażona w złotych. Należy do niej doliczyć koszty dostawy.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zatwierdzenie zamówienia.
 7. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej, telefonu kontaktowego oaz adresu dostawy.
 8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz skontaktowania się z Klientem w przypadkach jakichkolwiek zdarzeń mogących mieć znaczenia dla Klienta lub Sprzedawcy.
 9. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest dowód sprzedaży. Chęć otrzymania faktury VAT, należy zaznaczyć w odpowiednim oknie zamówienia oraz wypełnić dane do faktury. W przypadku wystawienia faktury VAT klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.

III. Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Przez złożenie zamówienia Klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów.
 2. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się z chwilą wpływu i zaksięgowania środków na koncie Sklepu lub po zaksięgowaniu płatności przez serwis Przelewy24. W przypadku wybrania płatności przy odbiorze realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się z chwilą potwierdzenia zamówienia na stronie.
 3. Klient poprzez złożenie zamówienia upoważnia Sklep do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie zlecenia dostarczenia przesyłki za pośrednictwem wybranego dostawcy (przesyłka polecona wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej).
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę jest sumą czasu potrzebnego na skompletowanie zamówienia i czasu dostawy. Podstawowy czas skompletowania i nadania przesyłki na Poczcie Polskiej trwa 3-5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty (lub od momentu potwierdzenia zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze).
 5. Zamówienie zostanie dostarczone Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie lub niedokładnie podanego adresu dostawy przez Klienta.
 7. Klient może mailowo lub telefonicznie – anulować lub zmienić złożone przez siebie zamówienie w całości dopóty, dopóki zamówione produkty nie zostały skierowane do zapakowania i wysyłki. Po zmianie/anulowaniu Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie zmiany/anulowania zamówienia.

IV. Formy płatności i faktury

 1. Płatności za zamówione Produkty dokonywane są przelewem na wskazane konto Sklepu lub za pomocą serwisu Przelewy24.
 2. Istnieje także możliwość zapłacenia za zamówioną książkę przy jej odbiorze (opłata za wysyłkę przy tej formie płatności może być inna od opłaty za wysyłkę przy płatności z góry).
 3. Przy płatnościach przelewem Klient dokonuje wpłaty należnej kwoty na konto Sklepu, co jest podstawą do realizowania zamówienia. Jeżeli na skutek anulowania lub zmiany zamówienia kwota ta stanie się nienależna, Sklep zwróci ją na rachunek bankowy, wskazany przez klienta w oświadczeniu e – mailowym.
 4. Operatorem przelewów on-line i kart płatniczych jest serwis Przelewy24 prowadzony przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164.
 5. Faktury są wystawiane po otrzymaniu płatności na konto bankowe sklepu lub płatności gotówkowej w przypadku odbioru osobistego. W przypadku płatności za pobraniem przez Pocztę Polską, faktury są wystawiane po wpłynięciu na konto sklepu wpłaty dokonanej przy odbiorze zamówienia. Faktury są przesyłane drogą elektroniczną na adres mailowy Klienta.

V. Reklamacje i zwroty

 1. Klient uprawniony jest do składania reklamacji na piśmie, poprzez przesyłanie ich na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 21 dni kalendarzowych od momentu wpłynięcia reklamacji.
 3. Klientowi, będącemu konsumentem (w rozumieniu stosownych przepisów) przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na piśmie, w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia otrzymania przez niego Produktu. Wraz z oświadczeniem Klient zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy nieuszkodzony Produkt.
 4. Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi należności za Produkt, w terminie czternastu (14) dni licząc od dnia otrzymania Produktu przez Sprzedawcę.

VI.Ochrona danych osobowych

 1. Podawanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w serwisie oraz wykonanie usługi.
 2. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacja zamówień i podejmowaniem wszelkich innych działań wskazanych w niniejszym Regulaminie, w tym między innymi rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

VII.Postanowienia końcowe

 1. Do spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się prawo polskie.
 2. Dane podawane przez Klienta w czasie rejestracji oraz składania zamówienia są poufne i wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie do celów związanych z obsługą i realizacją transakcji dokonywanych w Sklepie.
 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 z późn.zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy osoby podającej swoje dane w procesie rejestracji mają prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

Uwaga

Za chwilę zostaniesz przeniesiony na stronę sklepu aby dokonać zakupu